top of page

KOLLEKTES

Kollektes en bydraes word onder beheer van die Finansiële Komitee ingevorder.


Kollektes tydens die diens gaan vir die Diakonale kas. Die fondse word aangewend deur die diakonie om hul diens van barmhartigheid binne ons gemeente te verrig. ’n Bedrag van ongeveer R110 000 per maand word tans hiervoor benodig.

Die kollektes by die deure word weekliks geoormerk vir verskillende projekte of fondse. Hier volg 'n kort opsomming van die instansies of sake wat ons gemeente sodoende ondersteun.

Daar is twee Zapper kodes vir onderskeidelik die diakonale kollekte en die kollekte by die deure. Gebruik gerus die volgende Zapper kodes om elektronies u kollekte bydra te maak.

Kollekte - diakonie.png
Kollekte - tweede kollekte.png
Elsiesrivier.png
Elsiesrivier Gemeente

Ons buurgemeente, Elsiesrivier, is geleë naby die Kaapse lughawe. Hulle het geen eie predikant nie, maar word voluit bedien deur ouderlinge met die hulp van ds. Reinder Kingma (konsulent).

Hulle is kerk van Jesus Christus in 'n gemeenskap wat swaarkry onder armoede, diefstal, gesinsverbrokkeling en bendegeweld.

Hulle vervul egter hulle roeping met groot geloof en passie.

Afgetrede Helpers en Evangeliste

Dit is ’n “Pensioenfonds” vir afgetrede helpers en evangeliste in die Suidelike Part-Sinode.  

Image by Rod Long
Bolandse Bedieningsfonds.png
Bolandse Bedieningsfonds

Dit is ’n hulpfonds van Klassis Boland vir behoeftige gemeentes in die Boland en die Suid-Kaap om predikantsbediening moontlik te maak en te vestig.

Kinderhuise in die Kerkverband

Naamlik die President Kruger Kinderhuise te Pretoria en Reddersburg. Hulle is tot ’n groot mate afhanklik van donasies, aangesien die staatsubsidie nie naastenby voldoende is nie.


Hierdie kinderhuise is geregistreerde nie-winsgewende organisasies wat versorging bied aan hulpbehoewende kinders deur vir hulle ‘n gesonde en standvastige tuiste te bied waar hulle tot hul volle potensiaal kan ontwikkel.


Ongeveer 90% van hierdie kinders kom uit getraumatiseerde huisomgewings. Beide kinderhuise is geregistreer om 63 kinders elk te huisves. Die ouderdomme van die kinders wissel van 2 – 18 jaar. Hulle het ook ‘n nasorg-program vir skoolverlaters wat tersiêre opleiding insluit, asook plasing van kinders in geskikte werksomgewings.

Image by Aaron Burden
Image by JD  Mason
Emeritaatsfonds

Hierdie aanvullende “pensioenfonds” word gebruik om die emerituspredikante van die Gereformeerde Kerke met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te versorg.

Sustentasiefonds

Hierdie fonds bied hulp aan behoeftige Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika om predikantsbediening moontlik te maak.

Sustentasiefonds.png
TSP Studentekas.png
TSP-Studentekas

Dit is ’n hulpfonds vir studente aan die Teologiese Skool te Potchefstroom.

Ons is dankbaar om te berig dat een van die jongmense uit ons gemeente (wat geroepe gevoel het om predikant te word) verlede jaar afgestudeer het.

Hy het ook reeds ’n beroep aanvaar na sy eerste gemeente.

Twee ander jongmense uit ons gemeente is tans besig met hul studies aan die Teologiese skool te Potchefstroom.

Huis Boland

Huis Boland is 'n aftree-oord in Bellville.

Holding Hands
London Reflections
Ekumenisiteit

Dit is ‘n fonds vir Woordbediening aan Gereformeerdes in die buiteland, veral in Londen.

Die Kerkblad

Die gemeente ondersteun Die Kerkblad en ander kerklike tydskrifte van die GKSA.

Die Kerkblad.png
Cross-Roads.png
Cross Roads

Dit is ‘n Gereformeerde kerk op die Kaapse Vlakte wat hoofsaaklik uit Xhosa-sprekendes bestaan. Hulle het geen eie predikant nie maar word voluit bedien deur ouderlinge met die hulp van ds. Anton van Rensburg (konsulent).

Cross Roads hoop om in die afsienbare tyd weer ‘n eie stukkie grond te bekom vir die oprigting van ‘n kerkgebou.

Thuso vir Emeriti

Dit is ‘n hulpfonds vir die versorging van emeritus predikante uit die voormalige sinode Middelande en Soutpansberg en hulle gesinne. Thuso is sowel die Sotho- as die Tswana- woord vir ”hulp”.

Hands Holding Wooden Plate
Grassy Park.png
Grassy Park

‘n Gereformeerde Kerk op die Kaapse Vlakte wat voltyds bedien word deur ds. Rodney van Wyk.

 

Hulle is kerk van Jesus Christus in ‘n gemeenskap wat swaarkry onder armoede, diefstal, gesinsverbrok-keling en bendegeweld.

 

Hulle vervul egter hulle roeping met groot geloof en passie.

Expando

Dit is ’n diens aan predikante en gemeentes om hulle te ondersteun deur middel van toerusting en begeleiding.

 

Dit sluit in die geestelike gesondheid van predikante en gemeentes.

Hands Up
Bybelverspreiding.png
Bybelverspreiding

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika bestaan om aan die kerk en al die inwoners van Suid-Afrika bekostigbare Bybels te voorsien, vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.

Deputate Jeugsorg

Die taak en funksie van die Deputate Jeugsorg is onder andere om die jeug van die GKSA te bedien deur kommunikasie en toerusting.

Jeugsorg.jpg
Image by Debby Hudson
Dankbaarheidsfonds

Dit is ‘n fonds wat tydens die 150-jarige fees van die GKSA daar gestel is.

 

Dit word onder andere gebruik om nood by afgetrede predikante te verlig, asook vir ander kerklike en koninkryksbehoeftes.

Bediening aan Blindes en Dowes

Dit is ’n fonds wat deur die gemeente in Worcester geadministreer word, aangesien van hulle lidmate woon en werk by van die volgende instansies: Kaleidoskoop, Pionierskool vir Blindes en De la Bat skool vir Dowes.

DowesBlindes.png
ZapperKodes
bottom of page